Produkty

Ubezpieczenia komunikacyjne

Pojazd oraz wszystkie ryzyka związane z jego posiadaniem i eksploatacją są chronione przez ubezpieczenia komunikacyjne.
Obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych (popularnie OC komunikacyjne). Zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm, ważniejszym może być ubezpieczenie samego pojazdu – autocasco oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Istotnym w praktyce uzupełnieniem jest pomoc na drodze – assistance.
 • OC komunikacyjne - rozwiń / zwiń
 • Zielona Karta - rozwiń / zwiń
 • Autocasco - rozwiń / zwiń
 • NNW komunikacyjne - rozwiń / zwiń
 • Assistance - rozwiń / zwiń

Ubezpieczenia mienia

Mienie nieruchome i ruchome osoby ubezpieczonej może być chronione różnymi umowami ubezpieczenia zależnie od statusu tego mienia.
W przypadku osób fizycznych najczęściej odpowiednim rozwiązaniem będzie ubezpieczenie domu lub mieszkania. Większość ubezpieczycieli oferuje tu standardowe pakiety spełniające większość wymagań osób indywidualnych.
W przypadku firm odpowiednią ochronę dla ich mienia zapewnią albo standaryzowane pakiety przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw, albo specjalistyczne ubezpieczenia ogniowo-kradzieżowe, techniczne uzupełnione dodatkowo ubezpieczeniami przerw w działalności.
 • Domy i mieszkania - rozwiń / zwiń
 • Mienie od ognia - rozwiń / zwiń
 • Mienie od kradzieży - rozwiń / zwiń
 • Szyby od stłuczenia - rozwiń / zwiń
 • Utraty zysku - rozwiń / zwiń
 • Cargo - rozwiń / zwiń

Ubezpieczenia techniczne

Grupa ubezpieczeń technicznych przeznaczona do ochrony mienia, gdzie do wyznaczenia odpowiedniego zakresu ubezpieczenia, oceny ryzyka oraz likwidacji szkód potrzebna jest inżynieryjna, techniczna wiedza. Do podstawowych ubezpieczeń technicznych zaliczamy najczęściej ubezpieczenia budowlano-montażowe, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
Typową cechą ubezpieczeń technicznych jest oparcie ochrony na warunkach wszystkich ryzyk oraz wyznaczenie sumy ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej.
 • CAR/EAR - rozwiń / zwiń
 • Maszyn od awarii - rozwiń / zwiń
 • Sprzętu elektronicznego - rozwiń / zwiń

Ubezpieczenia rolne

Całość ryzyk związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pokrywane jest w ramach umów ubezpieczeń rolnych. Do najważniejszych elementów tego pakietu zalicza się: ubezpieczenie budynków gospodarczych (w zakresie obowiązkowym lub szerszym), ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie zwierząt oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem gospodarstwa rolnego.
 • Budynki gospodarskie - rozwiń / zwiń
 • Uprawy rolne - rozwiń / zwiń
 • Zwierzęta gospodarskie - rozwiń / zwiń
 • OC rolników - rozwiń / zwiń

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe są wyspecjalizowaną grupą ubezpieczeń mającą chronić przedsiębiorcę przed realizacją ryzyk związanych z niewypłacalnością kontrahentów (tu przede wszystkim ubezpieczenie należności handlowych) lub gwarantować dla innych realizację jego zobowiązań (tu wszelkie rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych).
W nowoczesnym ujęciu ubezpieczenia finansowe poza funkcją zabezpieczającą są też narzędziem w zarządzaniu należnościami.
 • Należności handlowe - rozwiń / zwiń
 • Gwarancje wadialne - rozwiń / zwiń
 • Gwarancje zwrotu zaliczki - rozwiń / zwiń
 • Gwarancje NWK - rozwiń / zwiń
 • Gwarancje UWiU - rozwiń / zwiń

Ubezpieczenia OC

Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Zależnie od osoby ubezpieczonej i podstawy jej odpowiedzialności rozróżnia się m.in. ubezpieczenia OC: w życiu prywatnym, zawodowe, ogólne działalności gospodarczej, za produkt, spedytora lub przewoźnika, członków zarządu i inne
 • OC w życiu prywatnym - rozwiń / zwiń
 • OC zawodowe - rozwiń / zwiń
 • OC ogólne - rozwiń / zwiń
 • OC za produkt - rozwiń / zwiń
 • OCP i OCS - rozwiń / zwiń
 • D&O - rozwiń / zwiń

Inne ubezpieczenia

Wiele aspektów życia i prowadzonej działalności wiąże się z ryzykiem. Wiele - jeśli nie większość - tych ryzyk można ubezpieczyć. Tylko od wyboru oraz przezorności poszczególnych osób zależy, czy - w razie wystąpienia szkody - będzie ona chroniona przez ubezpieczyciela.
 • Koszty leczenia za granicą - rozwiń / zwiń
 • Ochrona prawna - rozwiń / zwiń
 • NNW w życiu prywatnym - rozwiń / zwiń
 • Grupowe na życie - rozwiń / zwiń
 • Przedłużone gwarancje - rozwiń / zwiń
 • GAP - rozwiń / rozwiń